INGIN BERBAGI DALAM KETERBATASAN.

Kamis, 29 November 2012

Latihan soal fiqih Klas X Ma'arif


SOAL FIQIH KLAS X

1.   Amin selalu membuang paku yang ada di jalan saat ia berjalan kaki. Hal ini dilakukannya tanpa pamrih karena ia yakin perbuatannya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan pejalan kaki lainnya. Perilaku Amin sejalan dengan pengertian ibadah ...

a.   mahdhah                                                             d. maliyah

b.   ghairu mahdhah                                        e. rohaniyah

c.   fi’liyah

 

2.   Ditinjau dari segi pelaksanaannya, shalat dan zakat termasuk ibadah...

a.   rohaniyah dan malyah                                           d. jasmaniyah dan ruhaniyah

b.   rohaniyah dan lafdhiyah                                         e. jasmaniyah dan maliyah

c.   jasmaniyah dan fi’liyah

 

3.   Marwa selalu mendirikan shalat lima waktu kalau tidak berhalangan secara syar’i dalam situasi dan kondisi apapun.  Hal ini dilakukan karena ancaman neraka saqar bagi orang-orang yang meninggalkan shalat. Ibadah yang dilakukan oleh marwa didasari oleh rasa ...

a.     khubun                                                               d. Zuhud

b.     raja’                                                                   e. Sajaah

c.     khauf

 

4.                                                                                 وَاِذَ سَئَلَكَ عِبَدِى عَنِّى فَاءِنِّى قَرِيْب (البقراة : ١٨٢)

Prinsip ibadah yang sesuai dengan ayat di atas adalah …

a.   Pada dasarnyai badah itu mudah dan tidak memberatkan

b.   Hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan

c.   Ibadah hendaklah didasari hati yang ikhlas semata-mata karena Allah

d.   Dalam ibadah hendaklah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rosul-NYA

e.   Dalam ibadah harus yakin bahwa Allah dekat dengan hambaNya

 

5.   Salah satu hikmah terpenting dalam beribadah bagi manusia adalah…

a.   Allah yang menciptakan manusia maka manusia harus menyembahNYA.

b.   Allah adalah dzat yang paling perkasa sehingga wajib ditakuti.

c.   Di hadapan Allah manusia adalah makhluk yang hina.

d.   Dengan ibadah manusia terbebas dari segala dosa

e.   Dengan ibadah meningkatkan harkat dan martabat manusia.

 

6.   Secara etimologi, kata syari’at berarti…

a.   hukum                                                     d. jalan

b.   undang-undang                                         e. paham

c.   pondasi

 

7.   Salah satu prinsip syari’at adalahtadarruj, contohnya …

a.   Hokuman qishash bagi pelaku pembunuhan terencana

b.   larangan mengkonsumsi segala yang memabukkan

c.   kewajiban menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup

d.   hukuman ta’zir bagi pencuri yang belum mencapai satu nisab

e.   boleh memakan bangkai dalam rangka penyelamatan jiwa.

 

8.   Untuk menolak kemadharatan pada akal (khifdu al-aql) dalam rangka memelihara al-umuri daruriyah, syari’at islam memberi sanksi pidana bagi orang yang …

a.   melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan yang sah

b.   meminum khamr dan segala makanan dan minuman yang memabukkan

c.   melakukan tindakan pemberontakan (makar)

d.   mengambil barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi.

e.   meninggalkan agama dan pindah ke agama lain.

 

9.      Pernyataan di bawah ini yang bukan contoh al-umuri tahsiniyah dalam bidang mu’amalah adalah…

a.   Larangan jual-beli dengan cara menipu

b.   Larangan menjualbelikan barang-barang najis

c.   Larangan menampakkan aurat wanita kecuali pada muhrim

d.   dilarang menghadang pedagang yang berasal dari luar kota.

e.   dilarang menimbun barang dagangan sampai barang melambung tinggi,

 

10.                                                            اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ اْلمُتَطَهِّرِيْنَ (البقراة : ٢٢٢)

Perilaku orang yang berpegang teguh pada prinsip dan tujuan ibadah dan syari’at islam yang ditunjukkan oleh ayat di atas adalah…

a.   menjauhi pola hidup boros                                   d. selalu menjaga kesucian diri

b.   menjauhi sikap munafik                           e. selalu ta’at menjalankan ibadah

c.   berbudi pekerti yang luhur

 

11.    Fachri menolak dengan tegas ajakan temannya Fadhlan untuk masuk komunitas yang meyakini bahwa Allah menurunkan nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut Fachri komunitas itu telah menyimpang dari ajaran islam. Tindakan Fachri adalah cara berpegang pada prinsip dan tujuan ibadah dan syari’at islam dalam bidang…

a.   ibadah                                                               d. mu’amalah

b.   aqidah                                                               e. uqubat

c.   hukum

 

12.    Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya merupakan pengertian dari …

a.   infaq                                                                 d. wakaf

b.   sedekah                                                 e. zakat

c.   hibah

 

13.    Diantara mustahiq adalah gharim, yaitu…

a.   orang yang memiliki pekerjaan/usaha tapi hidup serba kekurangan

b.   orang yang banyak menanggung beban hutang bukan untuk maksiat

c.   orang-orang yang ditugasi mengelola zakat

d.   para sukarelawan yang memerangi musuh islam

e.   orang non muslim yang masuk agama islam

 

14.                                                                                              وَاَتُواَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام : ٢٤١)

Batas waktu (haul) wajib mengeluarkan zakat pada jenis biji-bijian atau buah-buahan yang terkandung pada potongan ayat di atas adalah…

a.   satutahun                                                          c. padasaatpanen

b.   duabulan                                                           d. tidakterbatas

c.   enam bulan

 

15.    Hilman seorang kontraktor. Penghasilannya di tahun ini mencapai Rp 500.000.000. sebagai muslim yang taat ia berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar …

a.   Rp 10.000.000                                                    d. Rp 25.000.000

b.   Rp 12.500.000                                                    e. Rp 30.000.000

c.   Rp 20.000.000

 

16.    Semua harta yang berkembang wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai satu nisab. Nisab perak sebesar 200 dirham, atau sama dengan …

a.   930 gram                                                           d. 630 gram

b.   960 gram                                                           e. 624 gram

c.   936 gram

 

17.    Apabila I badah zakat betul-betul dilaksanakan secara konsekuen oleh semua wajib zakat sesuai dengan syare’at islam, maka akan memberikan hikmah yang amat besar, diantaranya bagi masyarakat adalah…

a.   Mendidik manusia agar sadar bahwa harta bukan tujuan hidup

b.   Mengikis sifat kikir dan menimbulkan sifat pemurah

c.   membersihkan diri dari harta yang dimiliki tercampur dg harta yang tidak halal

d.   ungkapan rasa syukur atas nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah

e.   memperkecil jarak perbedaan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin

 

18.    Lembaga yang khusus mengelola zakat dan dibentuk oleh masyarakat adalah…

a.   BAZIS                                                                d. LAS

b.   Baitul Mal                                                           e. BAS

c.   BKM

 

19.    Agar zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat (muzaki) tepat sasaran, pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang pengelolaan zakat, yakni…

a.   UU No. 38Tahun 1999                                         c. UU No. 36 Tahun 1998

b.   UU No. 36Tahun 1999                                         d. UU No. 38 Tahun 1998

c.   UU No. 39 Tahun 1999

 

20.    H. Imron petani yang kaya raya, tahun ini ia akan berangkat haji yang ke dua bersama seluruh anggota keluarganya. Ditinjau dari sosial ekonomi dan kesehatan ia tergolong orang yang mampu. Hukum ibadah haji bagi H. Imran adalah...

a.   wajib ‘ain                                                           d. mubah

b.   wajibkafayah                                                      e. makruh

c.   sunah

 

21.    Ibadah haji tidaksahapabilatidakmemenuhisyarat. Yang bukansyarat haji daripernyataanberikutadalah…

a.   islam                                                                 d. mampu

b.   dewasa                                                              e. adil

c.   berakal

 

22.    Manasik dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan, apabila satu ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak bias diganti dengan dam disebut…

a.   rukun haji                                                          d. syarat haji

b.   wajib haji                                                           e. Keutamaan haji

c.   sunah haji

 

23.    Kewajiban terakhir yang dikerjakan oleh jamaah haji dari luar kota mekah sewaktu meninggalkan kota mekah adalah…

a.   Thawafwada'                                          d.Thawaftahallul

b.   Thawafqudum                                        e. Thawafnazar

c.   Thawafifadah

 

24.    Diantara amalan dalam ibadah haji di bawah ini yang termasuk wajib haji adalah...

a.   ihram                                                    d. sa'i                           

b.   wukuf                                                    e. thawaf ifadah

c.   melempar jumrah

 

 

 

 

 

 

 

25.    Perbedaan antara ibadah haji dan umroh ditilik dari rukun haji adalah...

a.   pada rukun haji harus berihram, sedangkan pada umrah tidak perlu

b.   pada rukun haji ada wukuf, sedangkan umrah tidak ada

c.   pada rukun haji harus ada sa’i, sedangkan pada umrah tidak ada

d.   pada rukun haji ada tahallul, sedangkan pada umrah tidak ada

e.   pada rukun haji ada thawaf, sedangkan pada umrah tidak ada

 

26.    Setelah melontar jumrah aqabah, Zakaria menggunting rambut di kepalanya dan mengenakan pakaian biasa. Perbuatan Zakaria dalami badah haji disebut dengan istilah...

a.   tahallul                                                              d. mabit

b.   miqat                                                                e. sa’i

c.   ihram

 

27.    Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat melakukan ibadah haji ada beberapa larangan yang harus dijauhi oleh jama’ah haji. Berikut ini yang bukan larangan dalam ibadah haji adalah...

a.   menggunakan wangi-wangian                              d. melakukan akad nikah

b.   memotong kuku                                                  e. Membunuh binatang buruan

c.   makan dan minum

 

28.    Berikut ini yang merupakan hikmah ibadah haji ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan adalah...

a.   Menyadari bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah

b.   menumbuh kembangkan semangat berkorban pada manusia

c.   berada di tanah suci mendorong manusia untuk selalu suci lahir dan barin

d.   menumbuhkan iman dan takwa pada Allah SWT

e.   media pemersatu umat islam seluruh dunia

 

29.    Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat tidak dilarang untuk menyelenggarakannya. Hal ini diatur oleh UU no. 17 tahun 1999 pada ...

a.   pasal 6 ayat 1                                        d. Pasal 7 ayat 1

b.   pasal 6 ayat 2                                        e. Pasal 7 ayat 2

c.   pasal 6 ayat 3

 

 

30.                                                   مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّى فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلَّا ناَ (رواه احمد وابن ماجه )

Hadits di atas terkandung perintah dari Rasulullah untuk melaksanakan ibadah...

a.   haji                                                                   d. kurban

b.   zakat                                                                 e. salat

c.   akikah

 

31.    Faktor yang membedakan antara kurban dan akikah adalah...

a.   waktu pelaksanaan                                             d. orang yang diberi daging

b.   syarat sah binatang                                             e. hukum melaksanakannya

c.   jenis binatang yang disembelih

 

32.    Anie melahirkan anak yang pertama lewat operasi cessar.Sejak pengantin baru ia bersama suaminya sudah memilih nama untuk anaknya kelak.Waktu pemberian nama yang utama menuruts yari’at islam adalah...

a.   pada hari kelahiran                                             d. pada hari ke sepuluh

b.   pada hari ketiga                                                  e. pada hari keempatpuluh

c.   pada hari ketujuh

 

 

 

 

33.    Pernyataan berikut ini yang bukan tatacara penyembelihan hewan kurban menurut syari’at islam adalah...

a.   membaca basmalah, takbir dan do’a

b.   memperlihatkan penyembelihan pada orang lain

c.   menutup kepala binatang dengan kain atau daun yang lebar

d.   menghadapkanbinatangkearah kiblat

e.   memotong kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher hingga putus

 

34.    Ibadah kurban dalam islam berawal dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Nabi Ismail AS. Salah satu tujuan yang paling tepat dari kurban adalah...

a.   untuk memperlihatkan nikmat Allah SWT

b.   untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah

c.   untuk memberi sedekah daging kepada fakir miskin

d.   untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

e.   untukmembericontoh yang baik pada orang lain

 

35.    Sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT karena dikaruniai anaka laki-laki, maka pasangan suami  istri mengadakan penyembelihan dua ekor kambing. Peristiwa tersebut disebut dengan istilah...

a.   nazar                                                                 d. kafarat

b.   kurban                                                               e. akilah

c.   akikah

 

36.    Kriteriakambingataudomba yang sahuntukakikahadalah …

a.   gemukdanbertanduk                                            d. butamatanya

b.   berpenyakit                                                        e. pincang kakinya

c.   putus eornya

 

37.    Apabila akikah yang dilakukan bukan karena nazar, maka cara pemanfaatan daging yang tepat adalah...

a.   sebagian besar untuk yang berakikah dan sepertiganya untuk fakir miskin

b.   semuadiserahkanpada fakir miskin yang berkorban tidak boleh mengambilnya

c.   separuh untuk yang berkorban dan separuh lagi untuk fakir miskin

d.   sepertigauntuk yang berakikah, sepertiga untuk fakir miskin dan sisanya disimpan

e.   sepertiganya untuk yang berakikah, sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga untuk yang menyembelih

 

38.    Jamal meninggal dunia  dalam kecelakaan lalu lintas, ia tidak memiliki istri dan tidak punya muhrim, bahkan jamal merupakan satu-satunya laki-laki yang ada di daerah tersebut. cara memandikan jenazah Jamal adalah…

a.   Dimandikan oleh keluarga istrinya                         d. dimandikan oleh laki-laki

b.   Dimandikan oleh keluarganya                               e. ditayamumkan

c.   Dimandikan oleh perempuan

          

39.                                                                               لَاتَعَالَوْافِى اْلكَفَنِ فَاِنَّهُ سُلَبُهُ سَرِيْعًا ( رواه ابوداود ) 

Amalan yang disunahkan dalam mengkafani mayat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW di atas adalah…

a.   kain kafan baik, bersih dan berwarna putih

b.   kain kafan dari bahan yang tidak transparan

c.   kainkafan 3 lapis untuk laiki-laki dan 5 lapis untuk perempuan

d.   mengusapi kain kafan dengan dahn kayu yang wangi

e.   kain kafan dari bahan yang tidak mahal

 

 

40.    Ilham ditunjuk sebagai imam pada shalat jenazah dan yang meninggal dunia seorang perempuan. PosisiIlham yang benaradalah...

a.   Searah kepalajenazah                                           d. Searah perut jenazah

b.   Searah punggung jenazah                                     e. Searah lutut jenazah

c.   Searah betis jenazah

 

41.    Esabella adalah seorang muallaf yang ditinggal mati suami tercintanya. Ia kebingungan atas harta yang ditinggalkan suaminya. Sebagai saudara seiman nasehat yang seharusnya kita sampaikan pada Esabella bahwa prioritas harta suaminya adalah..

a.   diwariskan pada ahli waris

b.   biaya penyelenggaraan jenazah

c.   membayar hutang kepada manusia dan pada Allah SWT

d.   memberikan wasiatnya ketika masih hidup

e.   diserahkan kebaitul mal

 

42.    Takziyah berasal dari bahasa arab عزى yang berarti ...

a.   bersabar                                                            d. menghibur

b.   berduka                                                             e. mengunjungi

c.   berbela sungkawa

43.    Menjelang ujian nasional, seorang siswa kelas XII Madrasah Aliyah Ma’arif melakukan perjalanan spiritual ke makam waliyullah dengan tujuan minta bantuan agar lulusan dengan nilai yang tinggi. Hukum berziarah dalam kasus tersebut adalah..

a.   wajib                                                                 d. makruh

b.   sunah                                                                e. haram

c.   haram

 

44.                                  نَهَى رَسُولُ اللهِ ص م أَنْ يُجَصَّصَ اْلقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (رواه أحمد و مسلم )

LaranganRasulullah SAW yang terkandung pada hadits di atas adalah...

a.   larangan duduk-duduk di atas kubur dan membuang kotoran

b.   larangan meninggikan kuburan, menembok dan mendirikan bangunan di atasnya

c.   larangan menceritakan aib jenazah yang ada dalam kubur

d.   larangan meratapi kematian orang yang ada dalam kubur

e.   larangan mendo’akan orang yang ada dalam kubur selain orang tuanya

 

45.    Pernyataan di bwah ini yang bukan hikmah dari ziarah kubur adalah...

a.      menumbuhkan sikap saling tolong menolong antara umat islam

b.      meningkatkan keyakinan atas kekuasaan Allah SWT

c.       menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara

d.      menyadarkan manusia bahwa jasad berasal dari tanah dan kembali ke tanah

e.      meningkatkan ibadah sebagai bekal kehidupan di akherat

 

 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan  benar !

46.    Sebutkan 3 hakekat ibadah menurut imam Ghazali !

47.    Jelaskan perbedaan antara zakat dan pajak !

48.    Sebutkanmacam-macam haji danjelaskanmasing-masing !

49.    Sebutkan hikmah berkurban bagi yang berkurban dan masyarakat !

50.    Jelaskan adab ta’zayah menurut syaria islam! !

Tidak ada komentar: